Poučevanje o barvi v osnovni šoli, ponovni zagovor magistrske naloge (Urša Lesar, prof. mag. pouč. lik. ped.)


2. 11. 2015

Barvo lahko interpretiramo v različnih kontekstih; grafiki, tisku, psihologiji … Zato lahko upravičeno sklepamo, da tudi pri učencih zaradi pomanjkljivosti razlage prihaja do nejasnosti.

Urša Lesar, mag. lik. ped.. bo s svojim ponovnim zagovorom magistrske naloge predstavila svoje ugotovitve na področju razumevanja barvne sistematike pri učencih osnovne šole ter podala priporočila in smernice za izboljšanje poučevalne prakse.

Gotovo se je prav vsak izmed nas v osnovni šoli pri pouku likovne vzgoje (sedaj likovne umetnosti) srečal z Ittnovim barvnim krogom – krogom, ki je razporedil barve tako, da smo si lahko predstavljali, kako se te med sabo mešajo. Že takrat pa pojem barve ni obsegal samo tega, kar smo spoznavali v likovni učilnici, česar se danes precej bolj zavedamo. Barvo seveda lahko interpretiramo v okviru računalniške grafike, tiska, psihologije, kemije, in še bi lahko naštevali.
Zaradi pomanjkljivosti v razlagi tako lahko upravičeno domnevamo, da tudi pri učencih prihaja do nejasnosti. Kako se torej lotiti spoznavanja barv pri likovnem pouku in hkrati upoštevati vsa ta dejstva?
Poudarek predstavitve bo na rezultatih raziskave, kjer sem ugotavljala, kako so osnove barvne sistematike predstavljene v naših učbenikih in kako te vsebine učitelji trenutno poučujejo. Nato pa sem na podlagi ugotovitev zasnovala inovativno učno uro in ugotavljala, kako takšna učna ura vpliva na razumevanje učencev o pojmih iz barvne sistematike. Nazadnje sem oblikovala tudi priporočila in smernice za izboljšanje poučevalne prakse.

Ponovni zagovori diplomskih/magistrskih nalog bodo v Ziferblatu postali stalnica vsak drugi ponedeljek, in sicer se bodo izmenjavali z Ziferblatovo univerzo. Ure bomo ustavili po 60 minutah, da se vam ne bo mudilo domov.